Čítanka ke kursu „Základy hinduismu“
Čítanka ke kursu „Základy buddhismu“


Obsah kursu:

V této přednášce se studenti seznámí s historickým
vývojem a současnou realitou nejstaršího abrahamovského náboženství, judaismu.
Dějinná perspektiva bude doplněna perspektivou srovnávací a fenomenologickou.
Studenti budou seznámeni s různými možnostmi interpretace kulturních a
náboženských tradic judaismu, a budou vedeni k promýšlení principů koexistence
abrahamovských náboženství (judaismu, křesťanství a islámu) v minulosti a v
současnosti.

Obsah kursu:

V této přednášce se studenti seznámí s historickým vývojem a
současnou realitou nejmladšího světového náboženství, islámu. Dějinná
perspektiva bude doplněna perspektivou srovnávací a fenomenologickou. Studenti
budou seznámeni s různými možnostmi interpretace kulturních a náboženských
tradic islámského civilizačního okruhu, a s různými modely koexistence
abrahamovských tradic (judaismu, křesťanství a islámu) v minulosti a v
současnosti.

 

Tématické okruhy:

Předislámská Arábie. Prorok Mohamed. Korán: svatá kniha
islámu. Věrouka islámu. Pilíře islámu. Sekty islámu. Sufismus: mystický islám.
Džihád. Přehled dějin islámské civilizace. Islám a rodina. Islámský
fundamentalismus. Islám a Západ. Křesťanství a islám v dialogu

 

Literatura:

Korán (přeložil I. Hrbek), Academia, Praha, 2000. Denny F.,
Islám, Prostor, Praha, 1998. Haeri Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia,
Olomouc, 1997. Kropáček L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, Praha, 1998.
Kropáček L., Islám a Západ, Vyšehrad, Praha, 2002. Kropáček L. Súfismus, Praha
2008. Křikavová A., a kolektiv, Islám Ideál a skutečnost, Baset, Praha, 2002.
Kung H., van Ess J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, Praha, 1998Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.
V tomto semináři se
studenti podrobně seznámí s dílem rumunského religionisty M. Eliadeho.
V rámci (pro)semináře budou čtena a
komentována Eliadeova odborná díla, vyšlá v češtině. Zároveň bude kriticky
reflektována a hodnocena Eliadeova vědecká metodologie, jeho práce
s prameny a rámcové teoretické předpoklady, právě tak jako jeho širší
osvětová a literární činnost.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.V tomto prosemináři se studenti seznámí se svatou
knihou islámu, Koránem. Budou uvedeni do odborné rozpravy o okolnostech vzniku
Koránu, o jeho redakci, o dějinách a typech výkladu, seznámí se
s jazykovými, formálními a obsahovými charakteristikami této svaté knihy
islámské tradice. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu mezi Koránem a Biblí
a také vybraným aktuálním otázkám, souvisejícím z různými způsoby
tradičního i současného výkladu Koránu.