Kurz seznamuje studenty s teoretickými východisky SP s vybranými ohroženými skupinami a vede je k osvojení dílčích praktických dovedností pro práci s těmito skupinami. Kurz pokrývá následující témata:

Termín sociální ohrožení a jeho klíčový význam v sociální práci;

Normy, normalita – aplikace pro praxi sociální práce;

Deviace, deviantní chování – teorie, příčiny vzniku, historické proměny, deviace a sociální práce;

Kriminologie – vznik a vývoj, obory kriminologie, victimologie;

Kriminalita – druhy, faktory ovlivňující kriminalitu, struktura, vývoj;

Kriminalita vybraných cílových skupin – mládež, cizinci, recidivisté, senioři;

Sociální práce v trestní justici - penitenciární a postpenitenciátní péče, duchovní služba;

Sociální práce v trestní justici – probace a mediace, alternativní tresty;

Chudoba – příčiny, formy, vývoj a možnosti sociální práce se zvláštním zřetelem k chudobě rodin s dětmi, seniorů a osob s postižením;

Bezdomovectví – extrémní formy chudoby, příčiny, sociální práce s bezdomovci, možnosti osvěty veřejnosti;

Závislosti – vznik a vývoj, možnosti a formy prevence, léčba závislostí, podpora rodiny se závislým členem;

Alkoholové a nealkoholové závislosti – přehled drog a účinků, rizika užívání;

Obchod s lidmi a prostituce – formy, příčiny a vývoj se zvláštním zřetelem k takto ohroženým dětem.

Cílem předmětu je připravit studenty na spolupráci s organizacemi poskytujícími sociální služby, naučit je kritickému

vnímání legislativního rámce a uvědomění, že sociální práce nejsou jen sociální služby a že pomoc nespočívá jen v sociální

práci, podpořit v nich angažovaný a konstruktivní přístup k pomoci potřebným a ochrany práv lidí užívajících sociální

služby.

Kurz je zacílen na seznámení studentů se specifiky německých odborných textů v oboru Pastorační a sociální péče. V jeho průběhu budou studenti uvedeni do odborné slovní zásovy a terminologie, naučí se s texty pracovat a porozumět jim.

Kurz je zacílen na seznámení studentů s odbornými anglickými texty oboru Pastorační a sociální péče, jejech specifickými výrazy a slovní zásobou.

Kurz určený pro studenty kombinovaného studia oboru Pastorační a sociální péče. Jeho obsahem je seznámit studenty se základními přístupy religionistiky, uvést do studia jednotlivých náboženství a seznámit s myšlenkou mezináboženského dialogu.

Kurz seznamuje studenty se základními znalostmi z biologie a fyziologie člověka, zdraví a vybraných onemocnění pro komplexní pohled na člověka jako bio-psycho-sociální jednotku.

Cílem kurzu je seznámit se sociologickým pohledem na náboženství. V úvodu budou zmíněna díla klasiků (Durkheim a Weber), na něž naváží novější sociologická pojednání o postsekulární společnosti (Habermas, Berger/Luckmann). Bude zmíněna možnost  a smysl sociologického bádání náboženského chování na příkladu českých výzkumů (Hamplová, Nešpor, Vávra).


Kurz je zaměřen na teorii výkladu a interprertace textů (hermeneutika) a na základní metody sociologického výzkumu a jejich použití v odborné práci, aby tak absolventi byli schopni kvalifikovaně shromažďovat a vyhodnocovat empirická data a uměli je přiměřeně interpretovat.


Absolvent kurzu získá základní hodnotový a reflektovaný rámec pro řízení sebe a řízení druhých a představu o potřebných kompetencích pro podporu společenství při dosahování jejich cílů, pro řízení organizací, pro podporu spolupráce a pro podporu sebeřízení.
Seznámí se s nástroji pro sebeřízení a pro řízení lidí a pro podporu společenství (komunit) a spolupráce; porozumí příležitostem v krizích organizace a organizace v krizi.