Přednáškový kurs zaměřený na věcnou znalost biblických látek (Starý zákon včetně deuterokanonických knih), základní vědomosti o dějinách Bible a základní orientaci v otázkách výkladu bible. Přednášky předpokládají souběžnou samostatnou četbu biblických textů (v překladu do národního jazyka) a studium doporučené literatury.

Předmět je dvousemestrový, oba semestry jsou ukončeny zápočtem (písemný test).
Předmět se zkouší se v rámci souborné komisionální zkoušky po prvním ročníku (spolu s Úvodem do studia Nového zákona a Úvodem do studia teologie).